การใช้ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำหรับยุค DIGITAL ERA / AGILE BUSINESS รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. หลักการ เงื่อนไขและข้อกำหนดของ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business
2. กระบวนการที่จำเป็นในการปฏิรูประบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business
3. ขั้นตอนและ สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามกรอบใหม่ในอนาคต
4. บทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5. ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business เพื่อการพัฒนาแผนที่ความเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับยุคดิจิทัลและ Agile Business

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM