ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Performance Feedback) รุ่น 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความหมายของการบริหารผลงาน (Performance Management : PM)
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน
3. การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน
4. ปัจจัยหรือเกณฑ์ของผลงานที่คาดหวังจากพนักงาน
5. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน
 S-B-I (Situation-Behavior – Impact) วิธีการเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน
 การจัดเก็บข้อมูลผลงานของพนักงานตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
 การจัดเก็บข้อมูลผลงานของพนักงานตามสมรรถนะที่กำหนด (Competency)
6. ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
 ความสำคัญของการใช้ศิลปะในการข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน
 3 V’s (Verbal-Vocal-Visual) การให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
7. Do และ Don’t ในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
8. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลและการใช้ศิลปะในการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน
9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM