การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ และบริษัทมหาชน ตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 3 (Online)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

 1. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013
  1.1 การพัฒนากรอบแนวทางการกำหนดความรับผิดชอบภายในองค์กรตาม The Three Lines of
  Defense
  1.2 ความเชื่อมโยงของ COSO 2013 กับ COSO ERM 2017
 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 77 ประเด็นมุ่งเน้น
  ย่อย และแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ครบองค์ประกอบ และแบบ 69-1 ที่ตลาด
  หลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียนที่อิงมาจาก COSO 2013
 3. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน
 4. บทบาทใหม่ของบุคคลเจ้าของภาระงานตาม COSO 2013
 5. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน T ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST
  5.1 มิติของโอกาสเกิด
  5.2 มิติของระดับความรุนแรง
  5.3 มิติของคุณภาพการจัดการที่มี
  5.4 มิติของความเฉียบพลันของการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยง
 6. การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCs
 7. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง ที่เกินกว่ายอมรับได้ และแทรกไว้ใน Work Instruction หรือ Work Flow
 8. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 3,900 บาท

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่านระบบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

* วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th