การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ เพื่อพิชิตความสำเร็จของกิจการ (Business Budget Planning) รุ่นที่ 1 (Online)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. กิจกรรมทางธุรกิจ 0.5 ชั่วโมง
2. แนวคิดการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ 0.5 ชั่วโมง
3. วิธีการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 1.5 ชั่วโมง
4. การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน 1.5 ชั่วโมง
5. ต้นทุนทางการเงิน (WACC) 1.0 ชั่วโมง
6. การวางแผนงบประมาณลงทุน 0.5 ชั่วโมง
7. การพิจารณาโครงการลงทุน พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
Payback Period, ARR, NPV, IRR 1.5 ชั่วโมง
8. การวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2.0 ชั่วโมง
9. ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 1.0 ชั่วโมง
10. ประมาณการงบกำไรขาดทุน 1.0 ชั่วโมง
11. ประมาณการงบกระแสเงินสด 2.0 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM