สร้างสรรค์คุณค่าในการบริหารโครงการเพื่อคุณประโยชน์ของผู้รับบริการ

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

 ความสำคัญของโครงการ การบริหารและการจัดการตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management)
 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการวางแผนโครงการและแนวทางการจัดการโครงการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท(จริง
 การกำหนดสาระสำคัญของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห ความเหมาะสมโครงการ
 การวิเคราะห์ ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
 การใช้กรอบความคิดเชิงเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) เป็นแนวทางในการกำหนดผลลัพธ สุดท้าย (Project
outcomes) ผลลัพธ เฉพาะ (Project objectives) ผลผลิต (Project outputs) และทรัพยากรโครงการ (Project inputs) ด้วยการ
ระบุตัวชี้วัดทุกระดับอย่างชัดเจน
 การวัดความสำเร็จของโครงการ ในเชิงการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ
 การจัดการคุณภาพของโครงการ โดยใช้ผู้รับบริการเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ
 การพิจารณาและประยุกต์ตัวแบบว่าด้วยปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารและการจัดการโครงการ
 บทบาทของผู้จัดการโครงการ ในการวางระบบการจัดการโครงการ เพื่อการติดตาม การประเมินความเสี่ยง การ
ปรับปรุงแก้ไข การยุติและส่งมอบโครงการตลอดวงจรโครงการ
 การประยุกต์ ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล

ค่าธรรมเนียม

9,000.-

วิทยากร

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลด