การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงาน

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความแตกต่างระหว่าง Boss และ Leader
2. เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงาน
 ความหมายของการสั่งงานและมอบหมายงาน
 การสั่งงานและมอบหมายงานจาก Job Description
 การสั่งงานและมอบหมายงานกรณีพิเศษ
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสั่งงานและมอบหมายงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. แนวทางการวิเคราะห์บุคลิกภาพ/พฤติกรรมของพนักงานด:วย Big Five Personality
 ความหมายของ และความสำคัญของ Big Five Personality
 องค6ประกอบของ Big Five Personality
 แนวทางการประเมินตนเองด้วย Big Five Personality
 การปรับใช้ Big Five Personality กับการสั่งงานและมอบหมายงาน
4. เทคนิคการสอนงาน
 ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
 แนวคิด O-L-E กับการสอนงาน
 ศิลปะการสอนงานอย!างมีประสิทธิภาพ
การปรับใช้ Big Five Personality กับการสอนงาน
 ฝึกปฏิบัติทักษะการสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพ
5. เทคนิคการติดตามงาน
 ความหมายและความสำคัญของการติดตามงาน
 ศิลปะการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. 3 V’s Communication วิธีการสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 3,900 บาท

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่านระบบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

* วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th