ROADMAP RISK MANAGEMENT TO 2030 ESG STRATEGY-BASED รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1 แนวคิด COSO ขยายต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับ ESG
1.1) แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารข้อมูลเสี่ยงและกระบวนการเสี่ยงเพื่อการควบคุมรายงานทางการเงินของผลดำเนินงานด้านความยั่งยืน
1.2) แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยงด้านความคาดหวังและข้อกำหนดของตลาดภายใต้เศรษฐกิจกระแสใหม่
1.3) การแยกบัญชีกิจกรรมเชิงสังคมกับบัญชีกิจกรรมเชิงพาณิชย์
2 แนวคิดของ OCEG’s ES-G-RC ที่พัฒนาใหม่เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ
2.1) การบริหารงานธรรมาภิบาลสังคมด้วยกลยุทธ์เชิงสังคม
2.2) การบริหารงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน
2.3) การบริหารงานธรรมาภิบาลเพื่อกลยุทธ์เชิงพาณิชย์
การนำมาตรฐานสู่การใช้ประโยชน์
3 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามกระแสเศรษฐกิจใหม่ ESGs
4 แผนที่ความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Mapping) ตามแนวโน้มความเสี่ยงของโลกและ 17 SDGs Goals ของ UN สำหรับกลยุทธ์ความเสี่ยงระยะยาว
5 หลักการและเงื่อนไขการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ESG
6 แนวคิดการวิเคราะห์ ประเมิน และเรียงลำดับความเสี่ยงเพื่อกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ESG ระยะยาว
7 ประเด็นที่ยังเป็นความท้าทายในอนาคต

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM