ประวัติความเป็นมา สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักฝึกอบรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อกำเนิดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 โดยได้โอนย้ายมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้แก่ภาครัฐเป็นลำดับแรก และภาคธุรกิจเอกชนเป็นลำดับถัดมา ในอดีตนับได้ว่า สำนักฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักบริหารของระบบราชการไทยที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมตลอดถึงธุรกิจเอกชน การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคฝึกอบรมก็นับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งมาโดยตลอด สำนักฝึกอบรมเป็นผู้บุกเบิก ผู้นำ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแม่แบบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในระดับชาติอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมาโดยตลอด ส่งผลให้กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้หยั่งรากลึกลงในวงการบริหารของประเทศไทย.

ก้าวไปข้างหน้าภายใต้ชื่อ “สำนักสิริพัฒนา”
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 52 ปี ในการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันโดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาของคณาจารย์ในสถาบันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันที่มุ่งเน้นความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการบริหารสมัยใหม่ รวมถึงภาวะการแข่งขันด้านการฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้น การปรับตัวเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาสถานะความเป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการ ดังนั้น สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 จึงมีมติปรับโครงสร้างการบริหารสำนักฝึกอบรมใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารและการบริการวิชาการของสำนักฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่จะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ โดยขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้แทนชื่อหน่วยงานเดิม โดยได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่ง และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Siripattana Training Center” ทั้งนี้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ให้ใช้ชื่อ สำนักสิริพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

(โลโก้แบบทางการ official logo)

แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังสำนักสิริพัฒนา

Line @trainingnida
https://training.nida.ac.th
(โลโก้ สำหรับงานประชาสัมพันธ์)

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Views: 460