ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2566

สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรอบรมยอดนิยม