เข้าใจ NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025 สู่แผนการปรับตัวงานตรวจสอบใหม่และแนวปฏิบัติใหม่ รุ่นที่ 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567
ความเข้าใจที่จำเป็นต่อมาตรฐาน NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025
การทดสอบก่อนและหลังการอบรม
1) เหตุผลความจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงของ NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025 สู่ 15 DOMAINs
2) องค์ประกอบสำคัญ นิยาม การตีความใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ระดับ PRINCIPLES & STANDARDS ในราย DOMAIN
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
(1) DOMAIN I – PURPOSE OF INTERNAL AUDITING
(2) DOMAIN II – ETHICS AND PROFESSIONALISM
(3) DOMAIN III – GOVERNING THE IA FUNCTION
(4) DOMAIN IV – MANAGING IA FUNCTION
(5) DOMAIN V – PERFORMING IA SERVICES
3) บทบาทใหม่ของคณะกรรมการตรวจสอบ CAE ตำแหน่งใหม่ในมาตรฐานที่ต้องพัฒนา SUPERVISOR, GUEST AUDITOR พร้อม
คุณสมบัติพึงประสงค์
4) การพัฒนา RISK THEME – RISK UNIVERSE และ RISK-CONTROL MATRIX ตามเงื่อนไขของมาตรฐานใหม่
5) RELIANCE ON OTHER ASSURANCE PROVIDER และการทำงานรูปแบบใหม่ COMBINED AUDITING & AGILE AUDITING

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ – การประเมินช่องว่างการดำเนินงาน ประเด็นที่เป็นความท้าทายและจุดอ่อน กิจกรรมที่ต้องดำเนินการใน
ระยะต่อไป
แบ่งกลุ่มย่อย ประเมินช่องว่างการดำเนินงานในแต่ละ DOMAIN 2-5
6) ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในระยะต่อไป เปรียบเทียบกับกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ กรมบัญชีกลาง
(1) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(2) แผนกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน
(3) ภารกิจ ลักษณะงานใหม่ของการตรวจสอบภายใน
(4) คู่มือการตรวจสอบภายในส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลง 37 เรื่อง
(5) QAIP ที่ครบกำหนดในรอบต่อไป
(6) ROADSHOW การสื่อสารและสร้างความเข้าใจผู้รับบริการ
(7) กระดาษทำการที่ต้องปรับปรุงสำหรับรองรับมาตรฐานใหม่
(8) CHECKLIST บทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(9) CHECKLIST บทบาทของ CAE
7) สรุปประเด็นที่เป็นความท้าทาย

ค่าธรรมเนียม

6,900.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

50

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด