การจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร (Knowledge Management for Business Success) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ (KM)
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการจัดการความรู้
3. รูปแบบของความรู้ในองค์กร : Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge
4. วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model)
5. แบบประเมินความรู้ของบุคลากร (Knowledge Management Assessment Tool : KMAT)
6. ขั้นตอนการบริหารจัดการความรู้
 การกำหนดความรู้ (Knowledge Identification)
 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
 การประมวลกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
7. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
8. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
9. การเรียนรู้ (Learning)
10. ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการบริหารจัดกาความรู้ในองค์กร
11. แนวทางปฏิบัติในการนำแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
12. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลด