โปรแกรมการต้อนรับดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของการทำ Onboarding Program
2. ความแตกต่างระหว่าง Onboarding Program กับ Orientation
3. กลุ่มเป้าหมายของการทำ Onboarding Program
4. บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำ Onboarding Program
5. ขั้นตอนการทำ Onboarding Program
 ช่วงที่ 1 : ก่อนเริ่มเข้าทำงาน (Pre-Boarding)
 ช่วงที่ 2 : วันแรกของการทำงาน (First Day)
 ช่วงที่ 3 : สัปดาห์แรกของการทำงาน (First Week)
 ช่วงที่ 4 : 90 วันแรกของการทำงาน (First Ninety Days)
 ช่วงที่ 5 : หนึ่งปีแรกของการทำงาน (First Year)
6. แนวทางการทำ One-On-One Meeting ในช่วง Onboarding Program
 ความหมายและความสำคัญของการทำ One-On-One Meeting
 เทคนิคการ Coach ในการทำ One-On-One Meeting
 การสร้างบทสนทนาสำหรับการทำ One-On-One Meeting ในช่วง Onboarding Program
7. แนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) พนักงานใหม่
 ความหมายและความสำคัญของ Mentor
 ความรู้ ทักษะ และนิสัยของ Mentor
 แนวทางการหาพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่
8. DISC หรือลักษณะคน 4 ทิศกับการปรับตัวของพนักงานใหม่ในช่วง Onboarding Program
 ความหมายและความสำคัญของ DISC หรือลักษณะคน 4 ทิศ
 วิธีการวิเคราะห์คนโดยใช้ DISC หรือลักษณะคน 4 ทิศ
 แนวทางการปรับตัวโดยใช้ DISC หรือลักษณะคน 4 ทิศ
9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM