การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยุคใหม่ รุ่น 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 3
– ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการทำงานและกฎเกณฑ์แห่งพฤติกรรม กระบวนการเกิดพฤติกรรมมนุษย์
– องค์ประกอบการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
– แนวความคิดและวิธีการดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์สูงสุดในองค์กร
– การสร้างทัศนคติและความไว้ใจ ความเชื่อมั่นกับเพื่อร่วมงาน
– การฝึกฝนการใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์กันภายในองค์กร เพื่อการบรรลุผลของการ
ปฏิบัติงาน
2. การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 3
– องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานของ Critical thinking เพื่อประกอบการตัดสินใจ
– ขั้นตอนการนำหลักการ Critical thinking มาพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา
– เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการปัญหา
– กรณีศึกษา การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 3
– ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพ
– หลักและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกายสุภาพถูกต้องตามโอกาสต่างๆ
– แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด
– การพัฒนาบุคลิกภาพด้านกายบริหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย
– เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
4. เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 6
– สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับล่าสุด) ประเภท ความหมายและหน้าที่ของงานสารบรรณ
– ประเภทหนังสือราชการ การลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ
– โครงสร้างหนังสือรราชการ เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำและสำนวนในหนังสือราชการ
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ e-mail ของส่วนงาน
– แนวทางการร่างหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
– ทักษะการสรุปกับการทำบันทึกรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
– ชนิดของบันทึกข้อความที่เป็นบันทึกเสนอ
– หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
– การใช้เครื่องหมายในการตรวจแก้หนังสือ
– การเขียน e-mail และข้อความสั้น
5.เทคนิคการจัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ 6
– การจัดระเบียบวาระการประชุม
– รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม
– แนวทางการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการบันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ นัดหมาย, กำหนดวัน
เวลา สถานที่, รายงานการประชุมครั้งก่อน, เตรียมสถานที่
– เทคนิคการฟังและจับประเด็นของผู้พูดว่าต้องการอะไร อาทิ รายงานผลงาน แจ้งเพื่อให้ทราบ ชี้แจงสาเหตุ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอ เป็นต้น
– เทคนิคการจดบันทึกการประชุมด้วยกระดาษแผ่นเดียว
– หลักการและวิธีการในการเขียนรายงานการประชุม
– ศัพท์ที่ใช้ในการประชุม
– สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการจัดทำรายงานการประชุม
– วิธีการรับรองรายงานการประชุม
– รูปแบบรายงานการประชุม
– ข้อควรระวังในการจัดการประชุม
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรการ 3
– การใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
– เรียนรู้รูปแบบของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน
– หลักการและแนวความคิดในการจัดการระบบสารสนเทศกับการปฏิบัติงานในองค์กร
– เทคนิคและวิธีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ปรับใชเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าธรรมเนียม

8,000.-

วิทยากร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ณ ห้องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์