การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่น 3 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
2) สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ
3) การสรุปความ การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ
4) การจัดทำหนังสือราชการ
5) ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ
6) รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุปสาระสำคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุม
7) เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
8) ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม
9) สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.