การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 8 (อบรม Online) (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

  1. รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ
  2. หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
  3. ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
  5. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน
  6. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
  7. หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
  8. หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 3,900 บาท

วิทยากร

อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่านระบบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวน 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

* วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th