วิเคราะห์งบการเงินง่าย ๆ สไตล์ผู้บริหาร (Online) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

 สำรวจภายในมีอะไรในงบการเงิน
1. สำรวจภายในมีอะไรในงบแสดงฐานะการเงิน ศึกษารายการสำคัญ เช่น เงินสดและรายการ
เทียบเท่า ลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ระยะยาว หนี้สินทางการเงิน
2. สำรวจภายในมีอะไรในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เช่น รายการขาย ต้นทุนขาย และอื่น ๆ
3. รู้จัก Gross Profit Margin, EBITDA, EBIT, EBT, Net Profit Margin, Dividend Payout
Ratio, Growth Ratio
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) กับผลกระทบทางบัญชี
1. ทำความเข้าใจกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
2. ศึกษาแนวทางในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และสัญญาที่จะ
ซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน
3. การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
4. วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5. การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
 การวิเคราะห์งบการเงินง่าย ๆ สไตล์ผู้บริหาร และการประยุต์ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
1. จัดหมวดหมู่ให้ดูง่าย ๆ เพิ่มความสบายในการอ่าน (Grouping)
2. เครื่องมือต้องรู้ ถ้าคิดจะดูงบการเงิน
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common size Analysis)
การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
o วัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
o วัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Efficiency Ratio)
o วัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio)
o วัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
3. ROA และ ROE ตามแนวคิดของ Dupont System
4. ขาดทุนสะสม และกระบวนการล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้
5. การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม ประกอบการนำเสนอตัวอย่างจริง
2. ฝึกปฏิบัติกับแบบฝึกหัด และนำเสนอด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
3. ให้ผู้เข้าอบรมอภิปราย (Discussion) เพื่อประยุกต์เข้าใช้กับองค์กร

(2 วันอบรม 12 ชั่วโมง)