อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการทำ CORPORATE (ERM) RISK MAPPING , RISK MATRIX , RISK – CONTROL MATRIX ระดับองค์กรสำหรับ RISK MANAGER รุ่น 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. การพัฒนาคู่มือ WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบคู่มือ นิยามของ ERM RISK EVENT , ERM RISK UNIVERSE , ERM RISK APPETITE ตามกรอบ
ที่วิทยากรวางไว้ และผู้เข้าอบรมต้องประเมินเพื่อนำไปใช้จริง
2. การออกแบบ ERM RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม WORKSHOP
3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
3.1 กิจกรรมการพัฒนา ERM RISK MAPPING สำคัญขององค์กร
3.2 กิจกรรมการนำ ERM RISK MAPPING มาเรียงลำดับความเสี่ยงด้วย RISK MATRIX
3.3 กิจกรรมการนำ ERM RISK MATRIX มาประเมินความเพียงพอของการจัดการและคุณภาพการจัดการด้วย RISK – CONTROL MATRIX
4. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
5. การนำผลที่ได้จาก ERM RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยง (RISK RESPONSE PLAN)
6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสูงแผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BUSINESS CONTINUITY PLAN) ระดับองค์กร

ค่าธรรมเนียม

3,500

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ONSITE ในรูปแบบ WORKSHOP

ดาวน์โหลด