อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่น 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. การพัฒนาคู่มือ COMPLIANCE WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบของคู่มือ นิยามของ COMPLIANCE RISK EVENT , COMPLIANCE RISK
UNIVERSE , COMPLIANCE RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการประเมินเพื่อนำไปใช้จริงร่วมกับ COMPLIANCE OFFICER 6 ด้าน
(FINACIAL + OPERATIONAL + REGULATORY + WORKFRCE + IT COMPLIANCE + ESG COMPLIANCE)
2. การออกแบบ COMPLIANCE RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม COMPLIANCE WORKSHOP ตลอดวงจรการบริหารจนเกิด WORK SYSTEM ใหม่ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายรายฉบับนั้น ๆ
3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ COMPLIANCE WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
3.1 กิจกรรมการพัฒนา COMPLIANCE RISK MAPPING สำคัญของกฎหมายรายฉบับ
3.2 กิจกรรมการนำ COMPLIANCE RISK MAPPING มาเรียงลำดับประเด็นความเสี่ยง COMPLIANCE ที่เป็นช่องว่างความเสี่ยงทั้งหมดรายฉบับของกฎหมาย
3.3 กิจกรรมการนำ COMPLIANCE RISK MATRIX มาประเมินความเพียงพอของการจัดการและกระบวนการปฏิบัติด้วย RISK – CONTROL
MATRIX หาประเด็นที่ต้องปิดช่องว่างความเสี่ยงทั้งหมด
4. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (COMPLIANCE RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริงจากกฎหมายที่เป็นต้นแบบ
5. การนำผลที่ได2จาก COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนปิดช่องว่างความเสี่ยง 4 ด้าน POLICY + PEOPLE + PROCESS + PARTNER + TECHNOLOGY/SYSTEM
6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนการเยียวยา สำรองเผื่อความสุญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียม

3,500

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ONSITE ในรูปแบบ WORKSHOP

ดาวน์โหลด