การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 (Strategic Negotiation For the 21st Century Leaders) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

ในรายวิชานี้เป็นรายวิชาสำหรับการฝึกอบรมตามกรอบระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 3 วันเต็ม (18 ชั่วโมง)
โดยเนื้อหาครอบคลุมจิตวิทยาการเจรจา การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการเจรจาต่อรอง โดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ประกอบด้วย
(1) บทบาทการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การสื่อสาร (Strategic Communication and Communication Strategies) เชิงจิตวิทยาสังคมของนัก
เจรจา (Social Psychology)
(2) ทักษะและสมรรถนะทางการสื่อสาร (Skills and Competences) ในการเตรียมตัวและการวางแผนก่อนเข้าโต๊ะโจรจา (Preparation concerning
Negotiation Framing, Strategizing, and Planning) การหยั่งท่าทีการเจรจาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามและการฟังเชิงรุก (Probing with the Rhetorical
Questions and Dialogical Listening) การรับมือกับอุบายเชิงบวกเชิงลบ (Distributive and Integrative Tactical Handling ) และการยื่นขอ้ เสนอเพื่อผา่ ทาง
ตัน (Negotiation Proposal in Handling Deadlock towards Conflict Resolution) ทางการเจรจา

ค่าธรรมเนียม

7,800.-

วิทยากร

รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ห้องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์