เทคนิคการเขียน Job Description Based KPIs และ Competency รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความหมายของการทำ Job Description (JD)
2. JD กับการนำไปปรับใช้ในฟังก์ชั่นงาน HRM/D
3. บทบาทของ HR และ Line Manager ในการจัดทำ JD
4. ส่วนประกอบสำคัญของการทำ JD
5. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
6. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
7. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 3 : หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
8. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 4 : รายละเอียดของงานและเป้าหมายการทำงาน
9. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น
10. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 6 : คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน
11. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 7 : การกำหนดปัจจัยวัดผลงานหลักและสมรรถนะของตำแหน่ง
(Position KPIs และ Job Competency)
12. แนวคิดการทำ Job Responsibility (JR) Matrix
13. Workshop: 1. ฝึกปฏิบัติการเขียน JD ในแต่ละส่วน
2. ฝึกปฏิบัติการเขียน Job Responsibility (JR) Matrix
14. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM