5 – 6 ก.พ. 2024 Compliance Management และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่น 3 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

12 – 13 ก.พ. 2024 การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่น 3 วิทยากร ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

16 ก.พ. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการทำ CORPORATE (ERM) RISK MAPPING , RISK MATRIX , RISK – CONTROL MATRIX ระดับองค์กรสำหรับ RISK MANAGER

19 ก.พ. 2024 ROADMAP RISK MANAGEMENT TO 2030 ESG STRATEGY-BASED รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

22 ก.พ. 2024 เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาและโค้ชสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Consulting and Coaching Technique) รุ่น 2 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

27 – 28 ก.พ. 2024 เทคนิคการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานราชการ รุ่น 1 วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

5 มี.ค. 2024 กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ SDGs RISK MANAGEMENT MODEL รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

8 มี.ค. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน

11 – 12 มี.ค. 2024 การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ NEW IIA GLOBAL STANARD 2025 (ปรับหลักสูตร) รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

14 – 15 มี.ค. 2024 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่น 9 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

27 – 28 มี.ค. 2024 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 9

28 – 29 มี.ค. 2024 ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน (Objective and Key Results : OKRs) รุ่น 1 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

28 – 29 มี.ค. 2024 การออกแบบเนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอ รุ่น 1 วิทยากร ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

28 – 29 มี.ค. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) GRC 4.0/GRC 5.0/GRC 6.0 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำหรับ ทศวรรษหน้าสำหรับองค์กรรัฐและบริษัทมหาชน สำหรับ CHIEF STRATEGY OFFICER

13 – 14 พ.ค. 2024 การพัฒนากลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

15 – 16 พ.ค. 2024 Scenario Planning เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Scenario Planning for Strategic Planning) รุ่น 1 วิทยากร รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

17 พ.ค. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการทำ CORPORATE (ERM) RISK MAPPING , RISK MATRIX , RISK – CONTROL MATRIX ระดับองค์กรสำหรับ RISK MANAGER รุ่น 2 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

20 พ.ค. 2024 การใช้ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำหรับยุค DIGITAL ERA / AGILE BUSINESS รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

24 พ.ค. 2024 ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Performance Feedback) รุ่น 2 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

27 พ.ค. 2024 มาตรฐานสากลใหม่ตรวจสอบภายใน 2024 ทดแทน IPPF2017 กับการปรับตัวของงานตรวจสอบภายใน รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

28 – 29 พ.ค. 2024 การพัฒนากลยุทธ์แห่งความคิดเชิงระบบสำหรับผู้นำองค์กรเชิงนวัตกรรม (The Systems Thinking Development For Organizational Leaders as Core Innovators) รุ่น 1 วิทยากร รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

5 – 6 มิ.ย. 2024 Excel สำหรับงานสำนักงานทั่วไป (Beginner) รุ่น 2 วิทยากร ยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ (IDT NIDA)

10 – 11 มิ.ย. 2024 เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Risk Management) รุ่น 3 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

11 – 14 มิ.ย. 2024 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยุคใหม่ รุ่น 2 วิทยากร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14 มิ.ย. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่น 2

28 มิ.ย. 2024 การสัมภาษณ์บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Interview) รุ่น 2 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

27280367
28290324
25260424
240524
280624
260724
230824
23250467
23240467
28290567
14150567
11140667
1
Views: 373

หลักสูตรอบรม