22 – 23 เม.ย. 2024 การควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 และการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติตาม NEW GUIDANCE รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

23 – 25 เม.ย. 2024 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 (Strategic Negotiation For the 21st Century Leaders) รุ่น 1 วิทยากร รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

23 – 24 เม.ย. 2024 Excel สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล รุ่น 1 วิทยากร ยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ (IDT NIDA)

25 – 26 เม.ย. 2024 เทคนิคการเขียน Job Description Based KPIs และ Competency) รุ่น 1 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

29 – 30 เม.ย. 2024 ศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN วิทยากร ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

29 – 30 เม.ย. 2024 การวางแผนภาษี เรื่องดี ๆ ที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

7 – 9 พ.ค. 2024 การวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่และซอฟแวร์ที่ชาญฉลาด STATA วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ

13 – 14 พ.ค. 2024 การพัฒนากลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

15 – 16 พ.ค. 2024 Scenario Planning เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Scenario Planning for Strategic Planning) รุ่น 1 วิทยากร รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

17 พ.ค. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการทำ CORPORATE (ERM) RISK MAPPING , RISK MATRIX , RISK – CONTROL MATRIX ระดับองค์กรสำหรับ RISK MANAGER รุ่น 2 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

20 พ.ค. 2024 การใช้ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำหรับยุค DIGITAL ERA / AGILE BUSINESS รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

24 พ.ค. 2024 ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Performance Feedback) รุ่น 2 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

27 พ.ค. 2024 มาตรฐานสากลใหม่ตรวจสอบภายใน 2024 ทดแทน IPPF2017 กับการปรับตัวของงานตรวจสอบภายใน รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

28 – 29 พ.ค. 2024 การพัฒนากลยุทธ์แห่งความคิดเชิงระบบสำหรับผู้นำองค์กรเชิงนวัตกรรม (The Systems Thinking Development For Organizational Leaders as Core Innovators) รุ่น 1 วิทยากร รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

29 – 30 พ.ค. 2024 วิเคราะห์งบการเงินง่าย ๆ สไตล์ผู้บริหาร รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

5 – 6 มิ.ย. 2024 Excel สำหรับงานสำนักงานทั่วไป (Beginner) รุ่น 2 วิทยากร ยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ (IDT NIDA)

7 มิ.ย. 2024 ChatGPT: Applications and Limitations กับงานด้านภาษาอังกฤษ “เขียน ChatGPT Prompts อย่างไร ให้ผลลัพธ์ตรงใจ ไร้ plagiarism”

10 – 11 มิ.ย. 2024 เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Risk Management) รุ่น 3 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

11 – 14 มิ.ย. 2024 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยุคใหม่ รุ่น 2 วิทยากร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14 มิ.ย. 2024 อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่น 2

26 – 27 มิ.ย.2024 การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ เพื่อพิชิตความสำเร็จของกิจการ วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

28 มิ.ย. 2024 การสัมภาษณ์บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Interview) รุ่น 2 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

1 – 2 ส.ค. 2024 เข้าใจ NEW GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS 2025 สู่แผนการปรับตัวงานตรวจสอบใหม่และแนวปฏิบัติใหม่ รุ่นที่ 1

6 – 7 ส.ค. 2024 Excel สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล รุ่น 2 วิทยากร ยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ (IDT NIDA)

22-23 ส.ค. 2024 สร้างแอปพลิเคชันมือถือด้วย Flutter/Dart (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายพัฒนาแอปพลิเคชัน รุ่น 1

23 ส.ค. 2024 โปรแกรมการต้อนรับดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) รุ่น 1 วิทยากร ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

26 ส.ค. 2024 เทคนิคการบริหารงานโครงการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สำหรับ COMPLIANCE OFFICER รุ่น 1 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

27 – 28 ส.ค. 2024 การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายงานดิจิทัล รุ่น 1

27 – 28 ส.ค. 2024 การเตรียมความพร้อมปรับชีวิตสู่จุดหมายวัยเกษียณด้วยกลยุทธ์ 8 Happy รุ่น 1

28 – 29 ส.ค. 2024 การวางแผนภาษี เรื่องดี ๆ ที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ รุ่น 2 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

220224
28290324
280624
260724
230824
23240167
Views: 3,064

หลักสูตรอบรม