Excel สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1) ทำความเข้าใจเครื่องมือและ interface ในโปรแกรม Microsoft Excel
a. แนะนำเครื่องมือและ interface สำคัญในโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการ
จัดทำรายงานและนำเสนอ
b. การกำหนดรูปแบบและเครื่องมือการจัดระเบียบข้อมูล
2) การเตรียมข้อมูลและเครื่องมือการจัดระเบียบ
a. การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
b. การใช้เครื่องมือการกรอง การจัดเรียง และการสร้างตารางสรุป
3) การใช้ฟังก์ชันและการคำนวณ
a. ฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการคำนวณข้อมูล
b. การใช้ฟังก์ชันสำหรับการคำนวณเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล
4) การสร้างกราฟและแผนภูมิ
a. การใช้เครื่องมือสรา้ งกราฟและแผนภูมิใน Excel เพื่อแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
b. การเลือกและปรับแต่งรูปแบบกราฟและแผนภูมิ
5) การออกแบบและจัดระเบียบรายงาน
a. ขั้นตอนการออกแบบรายงานที่มีความกระชับและมีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสม
b. การเพิ่มส่วนหัว ส่วนท้าย และเนื้อหาเสริมให้กับรายงาน
6) การนำเสนอและการสื่อสารข้อมูล
a. วิธีการนำเสนอรายงานที่มีความชัดเจนและน่าสนใจ
b. การใช้สไลด์ สื่อต่าง ๆ และการจัดการเวลาในการนำเสนอ
7) การเตรียมความพร้อมและการบันทึกงาน
a. การเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอและการตรวจสอบรายงาน
b. วิธีการบันทึกงานและการนำรายงานไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนขององค์กร

ค่าธรรมเนียม

3,000.-

วิทยากร

นายยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ (IDT NIDA)

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom