Train the Trainers รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

  • การสร้างความประทับใจแรกพบ
  • Workshop วิเคราะห์รูปลักษณ์ การแต่งกาย
  • มารยาททางธุรกิจ / Do and Don’t
  • เทคนิคการใช้น้ำเสียง สายตา สีหน้า (แบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์)
  • บุคลิกภาพ
  • การวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ
  • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล และให้คำแนะนำจากวิทยากร

ค่าธรรมเนียม

5,800.-

วิทยากร

ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ณ ห้องอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บรรยายและ Coaching ร้อยละ 30
ฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 70