กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ SDGs RISK MANAGEMENT MODEL รุ่น 1 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. นิยาม ความสำคัญ แนวโน้มระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่ และประเด็นที่เป็นความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคต
2. ผลกระทบของความเสี่ยงตามเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่มีต่อการอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพื่อใช้ในการ
กำหนดวัฒนธรรมการตื่นตัวต่อความเสี่ยงตามเศรษฐกิจกระแสใหม่ระดับองค์กร
3. หลักการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่
4. รูปแบบของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และ New Normal Economy-based Risk Roadmap ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแส
ใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเลือกขององค์กร
5. ความเข้าใจต่อเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามเศรษฐกิจกระแสใหม่และการนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
6. สิ่งที่ต้องนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM