การพัฒนากลยุทธ์แห่งความคิดเชิงระบบสำหรับผู้นำองค์กรเชิงนวัตกรรม (The Systems Thinking Development For Organizational Leaders as Core Innovators) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

ในรายวิชานี้เป็นรายวิชาสำหรับการฝึกอบรมตามกรอบระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 2 วัน (12 ชั่วโมง) ประกอบด้วย
(1) เกริ่นสู่โลกของระบบการคิดแห่งนักคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking and Thinkers Prelude) และวางรากฐานของความคิดเชิงระบบ (Solid
Foundation)
(2) หลักการการคิดเชิงระบบจากนักคิดเชิงระบบชั้นนำของโลก/ กิจกรรม Practicum Workshop: Creating Choices with D-Thinking and
Making Choices with C-Thinking/ Causal Loops & Patterns
(3) เรียนรู้การออกแบบความคิด การสะกัดความรู้สู่การปิดจุดอ่อนทางความคิดด้วยเครื่องมือทางความคิดด้วยการฝึกคิดเชิงระบบด้วยการคิด
สร้างสรรค์เชิงวิพากษ์ (Thinking Tools Design Systems Thinking Synthesis (nested) in the open systems/ Critical Creativity)

ค่าธรรมเนียม

5,900.-

วิทยากร

รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ณ ห้องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์