การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ NEW IIA GLOBAL STANARD 2025 (ปรับหลักสูตร) รุ่น 1 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

โมดูที่ 1 The Three Lines of Defense
แนวคิดใหม่ของ IIA ที่ออกแนวคิดในการแบ่งหน้าที่ บทความ ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรออกเป็น 3 กลุ่มย่อย
(1) The First Line of Defense
หมายถึง เจ้าของภาระงานที่เป็นสายธุรกิจหรือ Front office
(2) The Second Line of Defense
หมายถึง บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการกำกับหน่วยงานอื่น
(3) The Third Line of Defense
หมายถึง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
– บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร
– การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกับ The Second Line
(4) การพัฒนาต่อยอดสู่ The Four Lines และ The Seven Lines

โมดูที่ 2 (COSO 2013) Internal Control Management Auditing
– การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
– การบริหารความเสี่ยงผ่าน Risk-Control Matrix
– การกำหนดขั้นตอนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงแนวใหม่
– การทำ Risk Assessment วิเคราะห์และประเมิน จัดเรียงลำดับความเสี่ยง
– การทำ Control Self-Assessment
– การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
– การจัดเรียงระดับเป็นความสามารถในการจัดการดี พอใช้ และอ่อน
– Risk-Control Matrix กับการวางแผนตรวจสอบประจำปี

โมดูที่ 3 Project Audit Best Practices
– การตรวจสอบโครงการ
– การทำแผนตรวจสอบพิเศษ
– แนวทางปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน ISO 19600 :2003
– การวางกรอบแนวทางการตรวจสอบใหม่ที่แยกจากการตรวจสอบ Business Flow ตามปกติ

โมดูที่ 4 IT Audit Best Practices
– การตรวจสอบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และต้องการความเข้าใจในการตรวจสอบ
– การสร้าง Checklist สำหรับการตรวจสอบ IT ที่ช่วยให้งานตรวจสอบพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลง
– การเปลี่ยนงานตรวจสอบเป็น KM-based มากขึ้น

โมดูที่ 5 Audit Rating
– แนวทางการพัฒนา Audit Rating
– การชักนำให้หน่วยรับตรวจสอบมีการพัฒนาและแข่งขันกับตนเอง
– การพัฒนาเพื่อให้ได้รับ Rating ที่ดีขึ้น

โมดูที่ 6 Fraud Auditing Best Practice
– การแยกการตรวจสอบความเสี่ยงจากการทุจริต ออกจากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
– การพัฒนาตัวชี้วัดและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ชัดเจน
– การใช้ Checklist ในการตรวจสอบ
– การออกรายงานผลการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริตโดยเฉพาะ

โมดูที่ 7 Audit Reporting on New Best Practices
– การปรับปรุงแนวทางการออกรายงานการตรวจสอบสมัยใหม่
– การแยกแยะประเด็นให้เป็นคุณค่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
– แนะนำการใช้คำหลักในการออกรายงานสมัยใหม่
– การจัด Audit Rating เพื่อจัดระดับการตรวจสอบภายใน
กิจกรรม มาตรฐานใหม่การตรวจสอบภายในสากลปี 2024 ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่องานตรวจสอบภายใน
Checklist 5 Domain ตามมาตรฐานใหม่ และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM