การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) รุ่นที่ 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1) แนวคิด Successor ผู้นำแห่งอนาคต
2) เหตุผลความจำเป็นในการหา Successor
3) แนวคิดการหาบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (Talent)
4) ความเช่อืมโยงระหว่าง Talent และ Successor
5) การกำหนดตำแหน่งงานหลกั (Key Position)
6) การกำหนดเกณฑ์การหา Successor
 การกำหนดขั้นพื้นฐาน (Preliminary Criteria)
 การกำหนดเกณฑ์ P-P (Performance-Potential)
 การหา Successor จากเกณฑ์พื้นฐานและ P-P
7) การพัฒนา Successor
 แนวคิดการพัฒนาจุดแข็ง (Strength Based)
 รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา Successor
 การจัดทำแผนพัฒนา Successor
8) ปัจจยัแห่งความสำเร็จในการหา Successor
9) ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการสรรหาและพัฒนา Successor
10) ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลด