การสัมภาษณ์บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Interview) รุ่น 2

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ความแตกต่างระหว่างการสรรหาและการคัดเลือก
2. รูปแบบของการสัมภาษณ์พนักงาน
3. หลักการและแนวคิดการสัมภาษณ์บนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency)
 ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถนะ
 ลักษณะของสมรรถนะตามลักษณะงาน
 แนวทางการกำหนดสมรรถนะที่คาดหวังของตำแหน่งงาน
4. การตั้งชุดคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
 ST-A-R Technique แนวทางการกำหนดชุดคำถาม
 การเชื่อมโยงสมรรถนะกับ ST-A-R Technique
5. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ “ใช่”
 ขั้นตอนดำเนินการก่อนการสัมภาษณ์งาน
 ขั้นตอนระหว่างการสัมภาษณ์งาน
 ขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์งาน
6. Do และ Don’t การสัมภาษณ์งาน
7. การประเมินผลการสัมภาษณ์บนพื้นฐานของสมรรถนะ
8. ฝึกปฏิบัติกำหนดชุดคำถามในการสัมภาษณ์งาน และการสัมภาษณ์งาน
9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM