ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน (Objective and Key Results : OKRs) รุ่น 1 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ประวัติและที่มาของ OKRs
2. การเชื่อมโยง OKRs กับการบริหารผลงานของพนักงาน
3. ความหมายและความสำคัญของ OKRs
4. ความแตกต่างระหว่าง KPIs และ OKRs
5. เทคนิคการจัดทำวัตถุประสงค์ของงาน (Objective) อย่างมีประสิทธิภาพ
 รูปแบบของวัตถุประสงค์ของงาน
 แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
6. เทคนิคการจัดทำเป้าหมายหลักของงาน (Key Results) อย่างมีประสิทธิภาพ
 รูปแบบของเป้าหมายหลักของงาน
 แนวทางการกำหนดเป้าหมายหลักของงาน
7. การขับเคลื่อน OKRs ด้วยแนวคิด C-F-R (Conversation – Feedback – Recognition)
8. ฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRs
9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลด