มาตรฐานสากลใหม่ตรวจสอบภายใน 2024 ทดแทน IPPF2017 กับการปรับตัวของงานตรวจสอบภายใน รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. บทบาทและความสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายในต่องานตรวจสอบภายใน
 ความสำคัญในฐานะหลักปฏิบัติสากล
 ความสำคัญในฐานะแนวทางการตรวจสอบที่ดี
 การควบรวมแนวทางดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อแนะนำสู่การปฏิบัติในฐานะมาตรฐาน
2. แกะรอยมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่
ประเด็นที่มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำความเข้าใจ
 โครงสร้างที่สำคัญของมาตรฐานสากลฉบับใหม่ : วัตถุประสงค์ จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ การกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การจัดการภาระงานตรวจสอบภายใน การบริหารงานบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาแนะนำ
 องค์ประกอบของมาตรฐานสากลฉบับใหม่ 5 Domain
 Roadmap การนำมาใช้ในอนาคต
 การให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
 บทบาทที่ชัดเจนของคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะองค์คณะตามโครงสร้างขององค์กร
3. ข้อสังเกตและความเข้าใจต่อประเด็นที่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องทำความคุ้นเคย เพื่อนำมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานตรวจสอบตามวิชาชีพ
4. การประเมินช่องว่างของศักยภาพองค์กร และแนวทางในการปิดช่องว่าง
5. ผลกระทบที่มีต่อการผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (QAIP) ในระยะ 12 เดือนหลังจากเผยแพร่ มาตรฐานใหม่

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM