เทคนิคการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานราชการ รุ่น 1 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ทำความรู้จักสื่อประเภทต่าง ๆ และ ทำความเข้าใจประเภทของสื่อ
2. วิธีการวางแผนการจัดทำโครงการรณรงค์ด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
3. หลักการทำความเข้าใจองค์กร
4. หลักการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
5. วิธีการ เคล็ดลับ และเทคนิคการเขียนเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง

ค่าธรรมเนียม

5,900.-

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ณ ห้องอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์