เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาและโค้ชสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Consulting and Coaching Technique) รุ่น 2 (งดจัด)

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

แนวคิดการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
2. การเชื่อมโยงผังความก้าวหน้าในสายอาชีพกับความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
3. บทบาทและผู้รับผิดชอบในการสร้างการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน
4. องค์ประกอบสำคัญของการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
5. หลักการและแนวคิดการเป็นที่ปรึกษาสายอาชีพให้กับพนักงาน
 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเป็นที่ปรึกษาสายอาชีพ
 เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสายอาชีพให้กับพนักงาน
 การสร้างบทสนทนาในการเป็นที่ปรึกษาสายอาชีพ (Career Consulting Dialogue)
6. เทคนิคการโค้ชสายอาชีพให้กับพนักงาน
 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเป้นโค้ชสายอาชีพ
 เทคนิคการเป็นโค้ชสายอาชีพให้กับพนักงาน
 การสร้างบทสนทนาในการเป็นโค้ชสายอาชีพ (Career Coaching Dialogue)
7. การเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาการการสร้างโอกาสในสายอาชีพให้กับพนักงาน
8. ฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาและโค้ชสายอาชีพ
9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

ค่าธรรมเนียม

2,500.-

วิทยากร

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30-40 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลด