การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ เพื่อพิชิตความสำเร็จของกิจการ (Business Budget Planning for SMEs) (Online) รุ่น 1

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ
1. กิจกรรมทางธุรกิจ 0.5 ชั่วโมง
2. แนวคิดการจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ 0.5 ชั่วโมง
3. วิธีการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 1.0 ชั่วโมง
4. การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน 1.0 ชั่วโมง
5. ต้นทุนทางการเงิน (WACC) 1.0 ชั่วโมง
6. การวางแผนงบประมาณลงทุน 0.5 ชั่วโมง
7. การพิจารณาโครงการลงทุน พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน 1.5 ชั่วโมง
Payback Period, ARR, NPV, IRR
8. การวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2.0 ชั่วโมง
9. ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 1.0 ชั่วโมง
10. ประมาณการงบกำไรขาดทุน 1.0 ชั่วโมง
11. ประมาณการงบกระแสเงินสด 2.0 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

3,900.-

วิทยากร

อาจารย์ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

30 คน

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
 บรรยายแบบมีส่วนร่วม ประกอบการนำเสนอตัวอย่างจริง
 ฝึกปฏิบัติกับแบบฝึกหัดในทุกหัวข้อ ด้วยกรณีศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) เพื่อประยุกต์เข้าใช้กับองค์กร

จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 จำนวน 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2567 จำนวน 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วันที่ 1 เรื่อง การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน และลงทุนในโครงการ
วันที่ 2 เรื่อง การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน
*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th