การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่น 9

Share

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

เนื้อหา
• หลักการที่สำคัญในการประเมินผล
• ข้อความคิดพื้นฐานสำหรับผู้ประเมินตำแหน่งสูงขึ้น
• จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมินตำแหน่งสูงขึ้น
• หลักความเป็นกลางสำหรับผู้ประเมินตำแหน่งสูงขึ้น
• ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมเกี่ยวกับผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
• ระดับผลกระทบสำคัญของผลงานทางวิชาการ
• ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานทางวิชาการ
• ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

คลิกที่รูปเพื่อลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

3,500

วิทยากร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

100

วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรม

• การบรรยาย
• การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมอบรม
• การฝึกปฏิบัติประเมินผลงานซึ่งเป็นกรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง
• การวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น